Terminai ir sąlygos

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Siųsk24.lt paslaugų Terminai ir Sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato bendrą UAB Visas transportas paslaugų teikimo tvarką www.siusk24.lt priklausančiame tinklalapyje, reikalavimus siuntų paruošimui ir paslaugų užsakymui, teikiamų paslaugų ribojimus gabenant siuntas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų, atsakomybę, skundų ir pretenzijų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo tvarką.

1.2. Tarpininkas teikia Siuntų vežimo ir su tuo susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios apmokestinamos Tarpininko internetinėje svetainėje www.siusk24.lt numatyta tvarka.

1.3. Tarpininkas Paslaugas teikia pasitelkęs Kurjerius, t.y. Tarpininkas tiesiogiai nevykdo siuntų surinkimo, gabenimo ir kitų Paslaugų. Nepaisant šios aplinkybės Tarpininkas lieka tiesiogiai atsakingas Klientui už tinkamą Paslaugų vykdymą.

1.4. Klientas užsakymus pateikia šiose Taisyklėse numatytais būdais.

1.5. Prieš pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

2. SĄVOKOS

2.1. Tarpininkas – UAB Visas transportas.

2.2. Klientas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris, nesudaręs atskiros rašytinės sutarties su Tarpininku, naudojasi Tarpininko Paslaugomis. Siuntos paėmimo dokumentas prilyginamas sutarčiai.

2.3. Šalys – Tarpininkas ir Klientas kartu.

2.4. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų, paženklintų (turintis unikalų numerį – brūkšninį kodą) daiktų.

2.5. Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Pakuotės, aprašytos viename Siuntos perdavimo dokumente, įskaitant korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas  bei Siuntų savitarnos terminalais (paštomatais) siunčiamas siuntas.

2.6. Siuntos dokumentas – Tarpininko arba Kliento išrašytas važtaraštis, lydraštis, manifestas ar kitas popierinis ar elektroninis dokumentas, pagal kurį Siunta perduodama ir priimama Kurjerio ir, kurio pagrindu, vykdomas Siuntos gabenimas.

2.7. Siuntėjas - juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą jo nurodytam Gavėjui.

2.8. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti vežamą Siuntą.

2.9. Vežėjas – trečios šalies kurjerių (vežėjų) kompanija, kurią, pateikdamas Siuntos užsakymą, pasirinko Klientas arba Kliento vardu parinko Tarpininkas ir kuri faktiškai vykdo Siuntų gabenimą, priimant Siuntas iš Siuntėjo ir įteikiant jas Gavėjui. Tarpininko Kurjerių sąrašas skelbiamas tinklalapyje https://www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/greitieji-kurjeriai

2.10. Kurjeris – asmuo, atstovaujantis Vežėją, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei pristatant Gavėjui.

2.11. Siuntų savitarnos paslauga – paslauga, kai Siunta gabenama (išsiunčiama ir/arba atsiimama) per Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą).

2.12. Siuntų savitarnos terminalas (paštomatas) – bet kuris siuntų savitarnos terminalas, kuriame galima palikti ar atsiimti siuntas.

2.13. Papildomos paslaugos – už papildomą mokestį Tarpininko teikiamos paslaugos, kurias Klientas gali pasirinkti Paslaugos užsakymo pateikimo metu.

2.14. Papildoma kaina – suma, susijusi su Tarpininko Paslaugų teikimu, kuri dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti įtraukta (tiksliai nustatyta) į Siuntos gabenimo kainą užklausos ar užsakymo priėmimo momentu, bet būtina Siuntos gabenimo užsakymui tinkamai įvykdyti. Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima riziką dėl papildomos kainos atsiradimo, o šiai kainai atsiradus – apmoka ją savo sąskaita.

2.15. Įvertintoji siunta – papildomas Siuntos draudimas. Siunta, kurią Tarpininko Kurjeriui sugadinus ar kuriai dingus Klientui atlyginama Kliento nurodyta Siuntos vertė.

2.16. Tarptautinė siunta –Siunta, siunčiama iš vienos valstybės į kitą.

2.17. Varšuvos konvencija – konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje arba 1999 m. Monrealio konvencija, pasirenkant, kuri yra taikytina.

2.18. CMR konvencija – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.

2.19. Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri siuntos išsiuntimo, tranzito ar pristatymo šalyje yra Valstybės nustatyta kaip darbo diena.

2.20. Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorijoje teikiamos Tarpininko Paslaugos (t.y. išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės), teisę. Gabenant Siuntą oro transportu, prie draudžiamų siųsti daiktų, taip pat, priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/draudziami-siusti-daiktai

2.21. Nekompensuojami daiktaiwww.siusk24.lt/terms_couriers_pages/nekompensuojami-daiktai

2.22. Nutolusi vietovėwww.siusk24.lt tinklalapyje.

2.23. Nestandartinė siunta – Siunta ar/ir Siuntos pakuotė, kurios bent vienas iš išmatavimų neatitinka Taisyklių 4 skyriuje nurodytų standartų.

2.24. Sunaikinta Siunta – Siuntos sunaikinimas, kai Siuntos neįmanoma pristatyti Kliento nurodytam Gavėjui ir neįmanoma grąžinti Klientui.

2.25. Siuntos vertė – siunčiamų Siuntoje daiktų kaina, kuri nustatoma tik daiktų įsigijimą (ar gamybos kaštus) tiesiogiai pagrindžiančiais dokumentais.

2.26. Eksporto paslauga - tai paslauga, kai Siunta paimama Lietuvoje ir pristatoma Kliento nurodytu adresu už Lietuvos ribų.

2.27. Importo paslauga - tai paslauga, kai Siunta paimama Kliento nurodytu adresu už Lietuvos ribų ir pristatoma Lietuvoje.

3. PASLAUGŲ RŪŠYS

3.1. Tarpininkas, pasitelkęs Kurjerį, teikia Siuntų vežimo ir su tuo susijusias paslaugas, kurios apmokestinamos Tarpininko www.siusk24.lt tinklalapyje numatyta tvarka.

3.2. Paslaugų rūšys, kurias pasitelkęs Kurjerį, teikia Tarpininkas:

3.2.1. Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas Gavėjo adresu – tai tokia Paslauga, kai Siuntėjas atiduoda siuntinį Kurjeriui, o Kurjeris pristato Siuntą Gavėjui.

3.2.2. Siuntos siuntimas iš Siuntų savitarnos terminalo Gavėjo adresu – tai tokia Paslauga, kai Siuntėjas pats įdeda siuntinį į Siuntų savitarnos terminalą, o Kurjeris pristato Siuntą Gavėjo adresu Lietuvoje ar užsienio šalyse.

3.2.3. Kitos Siuntų vežimo paslaugos, išvardintos Tarpininko tinklalapyje www.siusk24.lt.

3.3. Siuntų paėmimas ir pristatymas galimas Lietuvoje arba užsienyje. Siuntos už Lietuvos Respublikos ribų pristatomos tik į valstybes/iš valstybių, kurių sąrašas nurodytos Tarpininko tinklalapyje.

3.4. Siuntų siuntimas naudojantis Siuntų savitarnos terminalais (paštomatais):

3.4.1. Siuntos pristatomos į Kurjerių Siuntų savitarnos terminalus (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje);

3.4.2. Siuntų savitarnos terminalų paslauga yra skirta smulkioms Siuntoms siųsti – iki 30Kg pakuotei. Standartiniai pakuočių dydžiai (S, M, L) apibrėžti ir paaiškinti www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/siuntu-apribojimai

3.4.3. Siuntą įdėjus į Siuntų savitarnos terminalą, Gavėjui į mobilųjį telefoną ir el. paštu (jei jis nurodytas) išsiunčiama trumpoji SMS žinutė su informacija, kaip atsiimti Siuntą.

3.4.4. Gavėjas privalo atsiimti Siuntą per 7 dienas nuo SMS žinutės ar el.pašto, jei jis buvo nurodytas, gavimo dienos. Laiku neatsiimtos Siuntos grąžinamos Klientui už papildomą mokestį.

3.4.6. Daugiau informacijos apie naudojimąsi Siuntų savitarnos terminalais www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/kaip-naudotis-pastomatu

 

4. APRIBOJIMAI SIUNTŲ IŠMATAVIMAMS IR SVORIUI

4.1. Maksimalūs pakuotės išmatavimai siunčiant per kurjerį nuo durų iki durų:

4.1.1. Siuntų išmatavimų apribojimai skiriasi pagal kiekvieną Vežėją individualiai. Informacija apie siuntų apribojimus 

www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/siuntu-apribojimai

4.1.2. Nustačius, jog krovinys buvo didesnis nei nurodyta užsakovo pildant užsakymą wwww.siusk24.lt tinklalapyje išrašoma papildoma sąskaita. Informacija apie priemokas pateikiama tinklalapyje www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/siuntu-priemokos

4.2. Pakuotės ilgio apimties suma - pakuotės mažiausio perimetro ir ilgiausios kraštinės suma. Pakuotės ilgio apimties suma skaičiuojama: (aukštis + plotis) x 2 + ilgis.

5. PALSAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Tarpininko Paslaugų kainos nurodytos www.siusk24.lt tinklalapyje.

5.2. Klientai už Paslaugas atsiskaito Paslaugos užsakymo metu per internetinę bankininkystę www.siusk24.lt tinklalapyje.

5.3. PVM sąskaita faktūra už Tarpininko suteiktas Paslaugas Klientui pateikiama el. paštu kartu su Siuntos dokumentais.

5.4. Paaiškėjus, kad Tarpininkas turi sumokėti Papildomą kainą ar priemoką Kurjeriui dėl Kliento neteisingai pateiktų siuntos duomenų, Tarpininkas išsiunčia papildomą sąskaitą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Kurjerio gautos sąskaitos, o Klientas įsipareigoja ją apmokėti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo papildomos sąskaitos išrašymo datos.

6. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

6.1. Užsakymas Siuntų surinkimui (paėmimui), priimamas tik iš Siuntėjo, kuris atsiskaitė su Tarpininku Taisyklių 5.2 punkte numatyta tvarka.

6.2. Užsakymo pateikimo būdai:

6.2.1. Užpildant užsakymo formą www.siusk24.lt tinklalapyje.

6.3. Užsakymai Siuntų surinkimui (paėmimui) priimami darbo dienomis.

6.4. Jei pateikus užsakymą atsiranda aplinkybių, dėl kurių užsakyta Paslauga nėra galimybės pasinaudoti, Tarpininkas susisiekia su Klientu ir pasiūlo alternatyvą. Klientas turi teisę atsisakyti pasiūlytos alternatyvos ir užsakymą atšaukti.

6.5. Užsakymai, pateikiami pildant užsakymo formą www.siusk24.lt. Negavęs užsakymo patvirtinimo per 1 (vieną) darbo valandą nuo užsakymo apmokėjimo, Klientas apie tai turi informuoti Tarpininką el. paštu [email protected] arba telefonu +370 690 00222.

6.6. Pateikus užsakymą žemiau numatytu laiku, Siunta iš Siuntėjo paimama tą pačią Darbo dieną:

6.6.1. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose iki 14 val.;

6.6.2. Kitose vietovėse iki 11 val.

6.7. Užsakymo pateikimo momentu laikoma valanda, kai Klientas gauna Tarpininko patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas.

6.8. Jei užsakymas pateikiamas vėliau nei nurodyta 6.6 punkte, Siunta paimama kitą Darbo dieną.

6.9. Klientas nedelsiant informuoja Tarpininką, jei nori atšaukti Kurjerio jau paimtą Siuntą. Tarpininkas įsipareigoja bandyti sustabdyti Siuntos pervežimą, tačiau to negarantuoja ir neprisiima atsakomybės dėl Siuntos pristatymo. Siuntos atšaukimo atveju, Kliento sumokėta suma už Siuntos pristatymą negrąžinama ir Klientas įsipareigoja papildomai sumokėti už Siuntos grąžinimą Tarpininkui.

6.10. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad jo suteikti duomenys apie Siuntą ir kita, su Paslaugų teikimu susijusi, informacija yra išsami, pakankama ir teisinga, taip pat, kad Klientas, naudodamasis Tarpininko Paslaugomis, nepažeis jokių teisės aktų, Tarpininko, Kurjerio ir trečiųjų asmenų teisių. Tarpininko Kurjeris neprivalo tikrinti Kliento pateiktos informacijos teisingumo, o esant informacijos neatitikimui Tarpininkas gali sustabdyti Paslaugų teikimą ir/ar savarankiškai priimti sprendimą dėl tolimesnio Paslaugų teikimo.

6.11. Klientas be kitų būtinų rekvizitų, pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo šalies telefono numerį, kad iškilus klausimams dėl pristatymo, Kurjeris galėtų susisiekti su Siuntėju ir (ar) Gavėju. Siuntą pristatant į užsienį, reikia nurodyti gavėjo šalies telefono numerį.

6.12. Pateikus klaidingą gabenimo užsakymą (pavyzdžiui, pateikus Kurjeriui ne tą Siuntą, ne tą Gavėjo telefono numerį), Tarpininko Paslaugos laikomos suteiktomis tinkamai, sumokėta suma už Paslaugų teikimą tokiais atvejais negrąžinama.

7. SIUNTOS PAKUOTĖS ŽYMĖJIMAS

7.1. Kiekviena atskira Siuntos Pakuotė privalo būti pažymėta, užklijuojant Tarpininko atsiųstus lipdukus su brūkšniniu kodu ir Siuntėjo bei Gavėjo rekvizitais.

7.2. Siuntos lipdukas turi būti klijuojamas ant viršutinės didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Siuntos lipdukas negali būti klijuojamas ant pakuotės dviejų plokštumų sujungimo vietos.

7.3. Jeigu taikant tam tikras paslaugas ant pakuotės būtina klijuoti specialius lipdukus, juostas, lipdukai turi būti užklijuoti ant pakuočių taip, kad būtų gerai matomi, juosta klijuojama ant visų pakuotės plokštumų.

8. SIUNTŲ PAKAVIMAS

8.1. Siuntėjas privalo laikytis Tarpininko nustatytų reikalavimų ir supakuoti Siuntas taip, kad jos nekeltų pavojaus Kurjeriui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms Siuntoms, aplinkai bei nebūtų galima patekti prie Siuntos turinio nepažeidus pakuotės.

8.2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant, vartant į visas puses, kratant, pakuotei nukrentant iš ne didesnio nei 1 metro aukščio, esant temperatūros svyravimams.

8.3. Daiktai, kuriems gabenant reikalingas temperatūrinis režimas, turi būti perduodami pristatymui tik termoizoliaciniuose konteineriuose arba specialiose transporto priemonėse.

8.4. Ant pakuotės nereikia klijuoti specialių ženklų „nevartyti“, „dūžta“ ar pan. Šie ženklai tik informacinio pobūdžio ir pervežimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama.

8.5. Esant netinkamam įpakavimui, Tarpininkas neatsako už saugų Siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir turi teisę pareikšti Klientui pretenziją dėl Kurjeriui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

8.6. Daugiau informacijos apie Siuntų pakavimą www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/siuntu-pakavimas

9. SIUNTŲ PAĖMIMAS

9.1. Siuntos paimamos Darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. Pateikus užsakymą 6.6 punkte numatytu laiku, Siuntos paimamos tą pačią Darbo dieną.

9.1.1. Siuntos gali būti paliekamos savitarnos terminaluose, jei yra galimybė pagal užsakytą gabenimo paslaugą.

9.2. Siuntėjas turi sudaryti sąlygas, kad Siuntos galėtų būti paimamos Darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val.

9.3. Jei Kliento apmokėta ir Tarpininko patvirtinta Siunta nepaimama, Klientas nedelsiant susisiekia su Tarpininku.

9.4. Siuntėjas pateikia atvykusiam Kurjeriui išsiųsti paruoštą Siuntą ir Siuntos dokumentą, kuriame pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai bei pageidaujamos papildomos paslaugos, taip pat kitus reikiamus papildomus dokumentus.

9.5. Siuntėjas pasirašo Siuntos dokumente, nurodydamas savo vardą, pavardę.

9.6. Klientas atsako už visus dėl Siuntėjo klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų Tarpininko patirtus nuostolius.

9.7. Klientas įsipareigoja Tarpininko Kurjeriui pateikti tinkamai supakuotą ir pažymėtą Siuntą. Tarpininkas neatsako už Siuntos sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko dėl netinkamos Siuntos Pakuotės. Siunta gali būti grąžinta Klientui, jeigu nustatoma, kad Siunta buvo netinkamai paruošta (supakuota) gabenti (siųsti) ar neatitinka kitų Tarpininko Paslaugų Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju sumokėta suma už Paslaugų teikimą Klientui negrąžinama.

9.8. Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.

9.9. Kurjeris priima Siuntėjo pateiktas išsiųsti paruoštas Siuntas, pasirašydamas Siuntos dokumente, kurio vienas egzempliorius lieka Siuntėjui.

9.10. Kurjeris turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų Siuntos, Siuntos, kuri neatitinka užsakymo metu pateiktos informacijos, Siuntos, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų ir pan.

9.11. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus paruošta perdavimui.

9.12. Kurjeris pats pakrauna į transporto priemonę Siuntas, kurių svoris neviršija 30 kg., už sunkesnių Siuntų pakrovimą ir iškrovimą atsakingas Siuntėjas arba Gavėjas.

9.13. Siuntėjas privalo pakrauti į transporto priemonę Siuntas, kurių krovimui reikalinga krovimo technika.

9.14. Kurjeris pasilieka teisę neimti siuntos be etiketės/lipduko.

9.15. Už Lietuvos ribų vežamą Siuntą gali būti paprašyta atidaryti, kad Kurjeris galėtų patikrinti jos turinį. Kurjeriui patikrinus pakuotės turinį, Siuntą uždaroma jos paėmimo vietoje.

9.16. Siunta laikoma priimta pervežimui:

9.16.1. siunčiant Siuntą su Kurjeriu – kai Kurjeris priima Siuntą ir pasirašo Siuntos dokumente;

9.16.2. siunčiant Siuntą per Siuntų savitarnos terminalus (paštomatus) – kai Siuntėjas įdeda Siuntą i Siuntų savitarnos terminalą;

10. SIUNTŲ PRISTATYMAS

10.1. Siuntos pristatomos tik darbo dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai pasirenkamas Siuntos siuntimas per Savitarnos terminalą (paštomatą).

10.1 Dėl COVID-19 pandemijos, Express paslauga gabenamų siuntų pristatymo terminai gali keistis ir kompensacijos nėra teikiamos vėlavimo atveju.

10.3. Pervežimui perduotas Siuntas galima sekti/stebėti www.siusk24.lt tinklalapyje. Informacija apie Siuntos buvimo vietą taip pat teikiama telefonu +370 690 00222. Klientas, norėdamas gauti informaciją telefonu, privalo žinoti Siuntos numerį. Siuntą galima stebėti iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos išsiuntimo.

10.4. Tarpininkas neseka Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) ir Kliento atskirai neinformuoja. Klientas yra atsakingas už Siuntos sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tarpininką.

10.5. Siunta gali būti pristatyta kaimyniniu adresu, jei nurodytas Gavėjas jų priimti negali, tačiau tik tuo atveju, jei už Siuntą bus pasirašyta.

10.5.1. Siunta nepristatomas į pašto dėžutes (PO BOX). Siuntos pristatymo adreso keitimas iš pašto dėžutės numerio į adresą apmokestinamas papildomai 15Eur. 

10.6. Perduodant Siuntas Gavėjui, priimantis Siuntą asmuo Siuntos dokumente privalo įskaitomai įrašyti savo vardą, pavardę, pristatymo laiką ir pasirašyti (elektroniniame Siuntos pristatymo patvirtinime Gavėjo duomenis įveda Kurjeris, o Siuntą priimantis asmuo pasirašo).

10.7. Gavėjas priima Kurjerio perduodamą Siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo.

10.8. Siunta laikoma pristatyta (įteikta) Gavėjui, kai Gavėjas ar jo atstovas priima Siuntą iš Kurjerio ir pasirašo Siuntos dokumente. Pristatant Siuntą į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą) Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas atidaro Siuntų savitarnos dureles.

10.9. Gavėjas Siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti Siuntos pakuotes. Pastebėjęs Siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti Siuntos dokumentuose. Pareikalavus Gavėjui, pažeista pakuotė atidaroma ir, jei paaiškėja, kad Siunta sugadinta, tai taip pat pažymima Siuntos dokumente.

10.10. Siuntą atsiimant per Siuntų savitarnos terminalus – ją nufotografuoti ir nedelsiant susisiekti su Tarpininku.

10.11. Siuntos priėmimo metu Siuntos Gavėjui nepažymėjus pastabų Siuntos dokumentuose laikoma, jog Paslaugų Tarpininkas tinkamai suteikė Paslaugas. Tarpininkas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar jos dalies sugadinimo, jei Siuntos priėmimo metu Siuntos dokumentuose apie tai nebuvo įrašyta.

10.12. Gavėjui atsisakius priimti Siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Siunta grąžinama į Kurjerio terminalą. Jeigu ne dėl Kurjerio kaltės Gavėjui Siuntos nepavyksta pristatyti per 7 kalendorines dienas nuo pirmo  bandymo pristatyti Siuntą, Siunta grąžinama Klientui be atskiro suderinimo. Klientas įsipareigoja Tarpininkui padengti neįteiktos Siuntos grąžinimo išlaidas.

10.13. Kliento Siuntą, kurios neįmanoma pristatyti Gavėjui ar grąžinti Klientui, Tarpininkas Kliento prašymu gali saugoti (sandėliuoti) už suderintą Papildomą kainą.

10.14. Gavėjas privalo iškrauti Siuntas, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika.

10.15. Siuntų paėmimas ir pristatymas Nutolusiose vietovėse Lietuvoje arba užsienyje gali vėluoti, o paslaugų kokybė gali nukentėti. Prieš siunčiant Siuntas į Nutolusias vietoves, Klientas kreipiasi į Tarpininką, o Tarpininkas nurodo galimą preliminarų Siuntos pristatymo laiką.

10.16. Tam tikrais atvejais, Siuntos į užsienio šalis negali būti pristatomos Gavėjui nurodytu adresu („nuo durų iki durų“), todėl prieš siunčiant Siuntas į užsienį rekomenduojama patikslinti Gavėjo pašto indeksą/pašto kodą ir pažiūrėti, ar pristatymas nurodytu adresu įmanomas ir/ar nebus taikomi papildomi mokesčiai pristatant į Nutolusias vietoves.

10.17. Nutolusių vietovių sąrašas skelbiamas www.siusk24.lt tinklalapyje.

10.18. Tais atvejais, kai Siuntos neįmanoma pristatyti be papildomų Kurjerio išlaidų, Tarpininkas turi teisę sustabdyti Kliento Siuntos gabenimą (Paslaugų teikimą) iki tol, kol Klientas sumokės arba raštu patvirtins Tarpininkui, kad sutinka su papildomomis išlaidomis. Dėl Siuntos gabenimo sustabdymo Tarpininko turėtos išlaidos tenka Klientui.

10.19. Tarpininko Kurjeris Siuntos priėmimą patvirtinantį dokumentą ir kitus Siuntos dokumentus saugo 3 (tris) mėnesius po Paslaugų teikimo pabaigos

11. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

11.1 Pinigų grąžinimas atliekamas, kai yra atšauktas apmokėtas užsakymas. Klientui pateiktus prašymą, dėl pinigų grąžinimo į nurodytą sąskaitą pinigai grįžta per 14 kalendorinių dienų.

11.2 Pinigų grąžinimas atliekas, pranešus apie dvigubą apmokėjimą, būtina atsiųsti pavedimų kopijas, kad galėtume atlikti pinigų grąžinimą. Pinigai grįžta per 14 kalendorinių dienų

12. SIUNTOS GRĄŽINIMAS

12.1. Siuntą Tarpininkas grąžina Klientui kai:

12.1.1. Kurjeriui nepavyksta rasti Gavėjo nurodytu adresu ir jis negali įvykdyti pristatymo;

12.1.2. Gavėjas atsisako priimti siuntą;

12.1.3 negalima pristatyti siuntos dėl neteisingo adreso arba, kai teisingas adresas pasirodė esąs kitoje šalyje, nei nurodyta Siuntos dokumente;

12.1.4. negalima gauti sumų, kurias gavėjas privalo sumokėti už pristatymą arba muitus arba kitus Siuntai taikomus mokesčius.

12.2. Klientas turi kompensuoti visas Tarpininko patirtas pagrįstas išlaidas (įskaitant sandėliavimą), bet kokius nuostolius, mokesčius ir muitus, kuriuos Tarpininkui gali tekti mokėti.

12.3. Siuntos (ar jos dalies) grąžinimo atveju, Klientas taip pat privalo sumokėti visus taikomus mokesčius, apskaičiuojamus pagal galiojančius komercinius tarifus.

12.4. Pirmas pristatymas iš Siusk24 sandėlio tiesiogiai klientui, siuntos grąžinimas yra neapmokestinamas, tačiau jei siuntos pristatymas nesėkmingas, grįžus siuntai į Siųsk24 sandėlį skaičiuojamas sandėliavimo mokestis 3Eur + PVM už dieną. Taip pat pakartotinis pristatymas apmokestinamas pagal vežėjo nustatyta kainą.

12.5. Siuntą grąžinus į Lietuvą, Tarpininkas per 30 kalendorinių dienų nuo Siuntos grąžinimo negavęs Kliento nurodymų dėl tolesnio elgesio su Siunta arba Klientui nepadengus susidariusių įsiskolinimų, turi teisę ją sunaikinti ar parduoti savo nuožiūra. Tokio pardavimo lėšos pirmiausia skiriamos padengti mokesčiams ir išlaidoms (įskaitant palūkanas), atsiradusioms dėl paketo ar siuntos, ar kitaip iš suinteresuoto Kliento.

12.6 Įsipareigojame, grįžus siuntai į Kauno ar Vilniaus biurą, grąžinti ją tiesioginiam siuntėjui per 30 d.d.

13. DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI

13.1. Naudojantis Tarpininko paslaugomis siųsti "Draudžiamus siųsti daiktus" yra griežtai draudžiama. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/draudziami-siusti-daiktai

13.2. Už Siuntos turinį atsakingas Siuntėjas. Pateikdamas Tarpininkui Siuntos užsakymą Klientas kartu patvirtina, kad Siuntoje nėra Draudžiamų siųsti daiktų. Tarpininkas ir Kurjeris neprisiima atsakomybės už priimtas Draudžiamas siųsti siuntas.

13.3. Tarpininkas ir (arba) Kurjeris turi teisę bet kada sustabdyti Siuntos gabenimą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad Kurjeriui perduotoje Siuntoje yra Draudžiamų siųsti daiktų, Siunta gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Kurjeriui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Tarpininkas ir (arba) Kurjeris turi teisę imtis visų būtinų saugumo priemonių, įskaitant kompetentingų valstybės institucijų informavimą, Siuntos sunaikinimą Kliento sąskaita ar pan.

13.4. Klientas privalo atlyginti Tarpininkui dėl Draudžiamų siųsti daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.

13.5. Tarpininkas ir (arba) Kurjeris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas Siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Siuntėjas.

13.6. Tarpininkui pareikalavus, Klientas įsipareigoja per 7 dienas nuo Tarpininko reikalavimo, savo lėšomis atsiimti Siuntą, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų. Siuntos neatsiėmus, Tarpininkas (Kurjeris) turi teisę sunaikinti Siuntą.

13.7. Nesupakuotos ar netinkamai supakuotos siuntos, taip pat nestandartinės siuntos, kurių gabenimo Klientas iš anksto nesuderino su Tarpininku, traktuojamos kaip Draudžiami siųsti daiktai.

14. NEKOMPENSUOJAMI DAIKTAI

14.1. Siunčiant Nekompensuojamus daiktus Klientas prisiima šių daiktų sugadinimo riziką. Nekompensuojamų daiktų sąrašas skelbiamas www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/nekompensuojami-daiktai

14.2. Tarpininkas ir (arba) Kurjeris turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Siuntos pristatymą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra įtarimų, kad Kurjeriui perduotoje Siuntoje yra Nekompensuojamų daiktų ir šie daiktai gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Kurjeriui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims.

14.3. Gabendamas Siuntas Kurjeris preziumuoja, kad Siuntoje nėra Nekompensuojamų daiktų ir nesiima papildomų priemonių, kad Siunta nebūtų apgadinta.

14.4. Tais atvejais, kai Siuntos, kurioje yra Nekompensuojamų daiktų, siųsti neįmanoma (pvz. jie yra labai apgadinti) Klientas įsipareigoja savo lėšomis per 7 dienas nuo Tarpininko reikalavimo, atsiimti tokią Siuntą. Siuntos neatsiėmus, Tarpininkas (Kurjeris) turi teisę sunaikinti Siuntą.

14.5. Klientas privalo atlyginti Tarpininkui dėl Nekompensuojamų daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius (pvz. Nekompensuojami daiktai sugadina kitas Kurjerio Siuntas).

15. MUITO MOKESČIAI

15.1. Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi Importo ir Eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų. Daugiau informacijos apie muitinamas siuntas www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/muitinamos-siuntos

15.2. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.

15.3. Klientas yra atsakingas už Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tarpininką.

15.4. Siunčiant siuntą už Europos Sąjungos ribų yra taikomas 25Eur muitinės tarpininko mokestis siuntoms, kurių vertė viršija 1000Eur. Importuojant siuntą iš kitų, ne Europos Sąjungos, šalių į Lietuvą yra taikoma 35Eur mokestis visais atvejais. Muito importo mokesčiai yra perkeliami tiesiogiai gavėjui.

16. PAPILDOMOS PASLAUGOS IR PRIEMOKOS

16.1. Užsakymo pateikimo metu Klientas gali pasirinkti Papildomas paslaugas, kurios apmokestinamos papildomai.

16.2. Papildomų paslaugų sąrašas ir aprašymai pateikti Tarpininko tinklalapyje www.siusk24.lt.

16.3. Tam tikrais atvejais, kai Tarpininkas patiria papildomas išlaidas, susijusias su Siuntos siuntimu, Klientas įsipareigoja sumokėti priemokas.

16.4. Toliau pateikiamas nebaigtinis galimų priemokų, kurias Klientui gali tekti sumokėti, sąrašas:

16.4.1. jei Gavėjas atsisako priimti pristatomą Siuntą ir ją reikia grąžinti Siuntėjui, Klientas privalo padengti grąžinimo išlaidas. Siuntų grąžinimo kaštai skaičiuojami pagal Vežėjų oficialias gabenimo kainas;

16.4.2. jei Siuntos svoris ir (arba) dydis neatitinka Siuntos užsakyme nurodytų siuntos išmatavimų, taikomas papildomas mokestis už Siuntos faktinį svorį (ar dydį);

16.4.3. priemokos taikomos pristatant/paimant Siuntas į atokias, Nutolusias vietoves, salas;

16.5. Daugiau informacijos apie priemokas https://www.siusk24.lt/terms_couriers_pages/siuntu-priemokos.

17 ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS

17.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

17.2. Tarpininko atsakomybė:

17.2.1. Tarpininko atsakomybė už kiekvieną sunaikintą, prarastą ar sugadintą Siuntą nustatoma ir apribojama vadovaujantis Varšuvos arba CMR konvencijomis (toliau – Konvencijos) arba bet kokiais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais įgyvendinamos arba ratifikuojamos šios Konvencijos arba kitomis taikytinomis imperatyviomis Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis. Visais kitais atvejais, kai Konvencijos arba kitos imperatyvios Lietuvos Respublikos normos nėra taikomos, Tarpininkas atsako tik už pagrįstai neatsargius, neprofesionalius veiksmus ir Tarpininko atsakomybė yra apribojama įrodyta žala, kuri negali viršyti sumos, nurodytos paslaugos užsakymo metu. Didesnės vertės Siuntos, gabenamos jūrų/oro, kelių ir geležinkelių transportu, Kliento prašymu už papildomą mokestį gali būti draudžiamos papildomai.

17.2.2. Tarpininkas materialiai atsako už tiesioginę žalą, atsiradusią:

17.2.2.1. dingus Siuntai;

17.2.2.2. apgadinus Siuntą ar kitaip jai pakenkus dėl Kurjerio kaltės;

17.2.3. Priimdamas Siuntą Gavėjas turi iš karto nustatyti Siuntos pažeidimą, kaip tai numatyta Taisyklių 10.11 punkte. Vėlesnių pretenzijų Tarpininkas nepriima ir Klientas neturi teisės reikalauti padarytos žalos atlyginimo.

17.2.4. Atvejai, kada Tarpininkas neatsako ir žalos neatlygina:

17.2.4.1. prarasti ar sugadinti Draudžiami siųsti daiktai;

17.2.4.2. sugadinti Nekompensuojami daiktai;

17.2.4.3. kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl Gavėjo kaltės;

17.2.4.4. tais atvejais, kai žala atsirado dėl Kliento užsakyme nurodytų netikslių, klaidingų, nepakankamų duomenų.

17.2.4.5. žala padaryta dėl Siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl pakuotės ir siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo;

17.2.4.6. žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę;

17.2.4.7. jei Siuntos įteikimo metu Siuntos dokumentuose Gavėjas neįrašė pastabų apie įpakavimo pažeidimus ar Siuntos sugadinimą, Gavėjas priėmė siuntą ir pasirašė, kad ją gavo (nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui);

17.2.4.8. klientas per 16.1 punkte numatytą terminą nepateikė raštiškos pretenzijos;

17.2.4.9. valstybinės institucijos konfiskavo Kliento Siuntą;

17.2.4.10. kai Siunta dingsta, yra apgadinama dėl Siuntėjo kaltės, aplaidumo ar Siuntos turinio;

17.2.4.11. kitais atvejais, kai Siunta buvo prarasta arba sugadinta dėl Kliento kaltės.

17.2.4.12. Tarpininkas neprisiima atsakomybės dėl žalingo temperatūros poveikio Siuntai.

17.2.5. Kliento patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

17.2.6. Tarpininkas atlygina pagrįstą žalą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos atsakymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai Tarpininkas ir Klientas sutaria kitaip.

17.3. Kliento atsakomybė:

17.3.1. Klientas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą, tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti daiktais ir kitų Taisyklių nuostatų laikymąsi. Klientas atlygina Tarpininkui ir tretiesiems asmenims dėl šių reikalavimų nesilaikymo patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.

17.3.2. Klientas prisiima Nekompensuojamų daiktų sugadinimo riziką.

17.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos Force Majeure jėgos

17.5. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, Kurjerio, kitų asmenų).

18. PRETENZIJOS

18.1. Klientas turi teisę pateikti pretenziją dėl Siuntos sugadinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos gavimo dienos, pretenziją dėl Siuntos praradimo – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Siuntos išsiuntimo dienos (pradingus siuntai pirmiausia vykdoma siuntos paieška, kuri trunka iki 15 (penkiolikos) darbo dienų, vėliau nagrinėjama pretenzija), pretenziją dėl netinkamos Paslaugų kokybės – ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.

18.2. Jei per 16.1 punkte nurodytą terminą pretenzija nepateikiama, laikoma, kad Siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.

18.3. Pretenzija turi būti teikiama el.paštu [email protected]

18.4. Pretenzijoje turi būti pateikiami tokie duomenys:

18.4.1. Pretenzijos surašymo vieta ir data;

18.4.2. Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė ir nurodoma Siuntos paėmimo ir pristatymo data, Siuntos turinys, Siuntos numeris.

18.5. Prie pretenzijos turi būti pridėta:

18.5.1. Siuntos dokumento kopija;

18.5.2. Prekių įsigyjimo sąskaita (kad būtų galima įrodyti Siuntos vertę);

18.5.3. Apgadinimo atveju, turinio pažeidimo nuotrauka, siuntos pakuotės nuotrauka po siuntos pristatymo bei pažeidimų aprašymas.

18.6. Sugadinta Siunta, joje buvę daiktai, kartu su visa Siuntos pakuote laikomi tol, kol pretenzija bus išspręsta.

18.7. ​​​​​​​Tarpininkas įsipareigoja išnagrinėti Kliento pateiktą pretenziją ir pateikti Klientui atsakymą rekvizituose nurodytu Kliento el. pašto adresu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

18.8. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus 18.1 punkte nustatytam terminui nenagrinėjamos.

18.9. „Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)“.

19. TAISYKLIŲ KEITIMAS

19.1. Taisyklės atnaujinamos pagal poreikį. Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas bei kitą informaciją Tarpininkas skelbia tinklalapyje https://www.siusk24.lt/terms

19.2. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. balandžio 16 d. 16:19 val.